Adatvédelemi tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Kortárs Aukciósház Bt. (1075 Budapest, Károly körút 5/a. 1/2 em. 1., a továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 sz. (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletében meghatározott elvárásoknak. A Kortárs Aukciósház Bt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kortárs Aukciósház Bt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Kortárs Aukciósház Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az Adatkezelő adatai

Név:

Székhely:

Telephely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Email:

Kortárs Aukciósház Bt.

1075 Budapest, Károly körút 5/a. 1/2 em. 1.

1137 Budapest, Újpesti rakpart 1. I/3.

01-06-794961

27058013-2-42

gallery@wilsoncohen.com

Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatónkhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Kortárs Aukciósház Bt. minden hozzá beérkezett ezzel kapcsolatos emailt a benne foglalt személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb egy év elteltével töröl.

3. A kezelt személyes adatokkal kapcsolatos eljárás

A Wilson & Cohen Kortárs Aukciósház által végzett adatkezelés jelenti különösen az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, lekérdezését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megfogalmazott célok érdekében. A Wilson & Cohen Kortárs Aukciósház által végzett adatkezelés alapvetően az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul, kivéve az olyan – a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban is hivatkozott – esetek, amikor az adatkezelést jogszabály írja elő vagy teszi kötelezővé.

3.1. Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Az adatok megismerésére a Kortárs Aukciósház Bt. adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre feljogosított közreműködői és munkavállalói jogosultak az Adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben és szabályozott keretek között.

3.2. Technikai adatok

A Kortárs Aukciósház Bt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
 • változatlansága igazolható (adatintegritás),
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Kortárs Aukciósház Bt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Kortárs Aukciósház Bt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Kortárs Aukciósház Bt. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

4.1. Az webshop.wilsoncohen.com weboldal látogatói adatainak kezelése

A weboldal tartalmainak megtekintéséhez a látogatóinak nem szükséges személyes adataik megadása.

4.2. Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata: információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről:

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

4.2.a. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a webshop.wilsoncohen.com weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4.2.b. A weboldal idegen nyelvre fordításához szükséges cookie

A “googtrans” süti célja a látogató által jelenleg kiválasztott nyelv rögzítése, a süti érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. A weboldal fordításához más sütit nem használunk.

4.3. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevélre az Adatkezelő által megadott vagy rendelkezésre bocsátott felületeken lehet feliratkozni.

4.3.a. Az adatkezelés során kezelt adatok köre:

 • Teljes név (vezetéknév, keresztnév),
 • Email cím. 

Az adatkezeléssel érintett adatokat határozatlan ideig tároljuk. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az érintettek bármikor visszavonhatják igényüket az admin@wilsoncohen.com email címen keresztül.

4.4. A webshopban vásárló Érintettek adatkezelése:

Amennyiben az érintett a Wilson & Cohen Kortárs Aukciósház webshopjában vásárolni kíván, regisztrálnia kell a webshop.wilsoncohen.com oldalon. Ennek során nyilatkozik az Adatvédelmi tájékoztató vonatkozó részeinek megismeréséről és elfogadásáról, amelyet a megfelelő rész bejelölésével igazol.

4.4.a. Az adatkezelés célja

 • az Adatkezelő által üzemeltetett honlap szolgáltatásának, a webshopban történő vásárlás biztosítása,
 • a fizetés biztosítása,
 • érdeklődők internetes azonosító adatainak megismerése a szolgáltatás igénybevétele során történő ismételt azonosítás érdekében.

4.4.b. Az adatkezelés során kezelt adatok köre:

 • teljes név (vezetéknév, keresztnév),
 • email cím,
 • telefonszám.
 • Wilson&Cohen azonosító,
 • jelszó,
 • számlázási cím,
 • szállítási cím,
 • cookie-k,
 • Érintett IP-címe.
 • Érintett által önként megadott további információk.

Az érintettek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a regisztráció során megadott személyes adataikat, valamint az adatkezeléssel érintett adatokat határozatlan ideig, de legkésőbb a hozzájárulásuk visszavonásáig kezeljük.

4.5. Az aukciókra műtárgyat beadó Érintettek adatkezelése:

Az adatkezelés jogalapja valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék. Az itt történő adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

5. Általános adatkezelési irányelvek

A Kortárs Aukciósház Bt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Kortárs Aukciósház Bt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info tv.),
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR),
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.),
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a munkafolyamat során generálódnak és melyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

A Wilson & Cohen Kortárs Aukciósház az adatkezelés során az adatfeldolgozásokat helyben végzi, kivéve a könyvelést, amelyet külső könyvelő végez.

A könyvelő adatai:

Név:

Adószám:

Nyilvántartási szám:

Cím:

Balogh Krisztina e.v.

69456507-1-41

01-09-736645

1023 Budapest, Komjádi Béla utca 1. 2. em. 5.

A weboldal statikus – vagyis nem az Érintett által megadott – elemei a Google Fordítón alapuló gépi fordításon mennek ,melynek adatvédelmi irányelveiról a https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon tájékozódhat.

A Wilson & Cohen Kortárs Aukciósház az Adatfeldolgozók körét szűkítheti és bővítheti, azzal, hogy a mindenkori Adatfeldolgozók személyéről a jelen Adatvédelmi Tájékoztató megfelelő módosításával tájékoztatja az Érintetteket. Az Adatok mindenkori adatfeldolgozók részére való átadásához az Érintettek az adatközléssel hozzájárulásukat adják.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Kortárs Aukciósház Bt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2. Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga

Az Érintett kérheti a Kortárs Aukciósház Bt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Kortárs Aukciósház Bt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a Kortárs Aukciósház Bt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.9. Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10. Bírósághoz fordulás joga

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név:

Weboldal:

Székhely:

Levelezési cím:

Telefon:

Email:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

naih.hu

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

1530 Budapest, Pf.: 5.

(+36) 1 391-14-00

ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Kortárs Aukciósház Bt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Wilson & Cohen Kortárs Aukciósház az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásoknak a regisztrálását – technikai okok miatt – 30 (harminc) napos átfutási idővel tudja vállalni, azaz a Wilson & Cohen Kortárs Aukciósház Adatkezelése az érintett hozzájárulásának visszavonását, illetve a lemondást tartalmazó nyilatkozatának Wilson & Cohen Kortárs Aukciósházzal való közlését követő legkésőbb 30. (harmincadik) napon szűnik meg.

A Kortárs Aukciósház Bt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek elérhetők a webshop.wilsoncohen.com/adatvedelem címen. A Kortárs Aukciósház Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.